Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů.  Audit může provádět pouze certifikační firma, která získala akreditaci. Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá, a akreditovanou certifikační firmou.

Certifikace obvykle probíhá v následujících krocích:

1. ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI
Pokud chce vlastník doklad o kvalitě svého hospodaření (např. kvůli požadavkům odběratelů, z důvodu prestiže nebo z důvodu nezávislé kontroly třetí stranou), musí zvážit náklady tohoto procesu. Přímým nákladem je cena auditu. Nepřímé náklady jsou při již zavedeném přírodě blízkém lesním hospodaření (PBLH) minimální, nebo naopak zlepšují ekonomiku, zdravotní stav lesů a jejich stabilitu. Dále je nutné posoudit určité zvýšení administrativy (provází každou certifikaci) a způsob svého aktuálního hospodaření.

2. ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O CERTIFIKACI FSC
Základní informace zprostředkuje kancelář FSC ČR. Je možné se také obrátit na auditorské firmy, zabývající se FSC certifikací. Základním dokumentem, který stanovuje pravidla pro certifikaci lesů v ČR, je Český standard FSC (dále jen standard).

3. POROVNÁNÍ VLASTNÍHO HOSPODAŘENÍ S POŽADAVKY STANDARDU
Porovnejte způsob vašeho hospodaření a dokumentaci s požadavky standardu. Tento „interní audit“ vám napoví co byste měli změnit, pokud chtete získat certifikát FSC. Pro soulad se standardem není důležitý aktuální stav porostu, ale aktuální způsob hospodaření. Pokud chcete certifikát získat, upravte své hospodaření a dokumentaci, tak aby byla v souladu se standardem.

4. VÝBĚR FORMY CERTIFIKACE
Systém FSC umožňuje individuální (vhodnější pro vlastníky větších lesů) nebo skupinovou certifikaci. Zvláště pro menší vlastníky je skupinová certifikace výhodná. Výhodou připojení se k již fungující skupině je informační servis, pomoc při zavádění certifikace, předání zkušeností od vedoucího skupiny a snížení nákladů na audit.

5. VÝBĚR AUDITORSKÉ FIRMY
Pokud se rozhodnete pro získání certifikátu, je třeba vybrat akreditovanou certifikační firmu, která provede celý certifikační proces. Úkolem certifikační firmy je zkontrolovat zda plníte pravidla standardu a případně vydat certifikát.

6. HLAVNÍ AUDIT
Součástí hlavního auditu je kontrola plnění všech pravidel standardu. Kontrolována je jak nezbytná dokumentace, tak samotné lesní hospodaření. Délka auditu je různá podle velikosti majetku. Pokud nejsou zjištěny velké nedostatky, tak obdržíte certifikát s platností na 5 let s nutností projít každý rok auditem. Po pěti letech je možné prodloužení platnosti certifikátu na další období.

Co vás čeká po získání certifikátu?

MONITORING 
Audity v době platnosti certifikátu se konají nejméně jednou ročně a jsou obvykle dohodnuty v dostatečném předstihu. Jejich cílem je stejně jako v případě hlavního auditu kontrolovat plnění požadavků Českého standardu FSC. Jediný rozdíl je v rozsahu – jsou méně podrobné, navazují na zjištění z minulých let nebo se např. soustředí pouze na některou oblast. Certifikační firma je oprávněna posunout obvyklé datum monitoringu nebo provést audit bez předchozího ohlášení.

ZMĚNY V HOSPODAŘENÍ NEBO VE VLASTNICTVÍ
Certifikace je mimo jiné založena na kontrole dokumentů a písemných podkladů. V případě, že se kterýkoli závažný dokument změní (například lesní hospodářský plán), má držitel certifikátu povinnost ohlásit tuto změnu certifikační firmě, která rozhodne, zda bude nutný zvláštní audit. Zejména je nutné hlásit každou významnější změnu ve vlastnických poměrech, např. zvětšení rozlohy lesního majetku. Nedodržení této oznamovací povinnosti může vést k pozastavení nebo i k úplnému zrušení certifikátu.

DODATEČNĚ ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY
Pokud pracovníci certifikační firmy zjistí nějaké nedostatky v době platnosti certifikátu, obvykle tuto skutečnost prodiskutují s vlastníkem (držitelem certifikátu). Stejně jako při vlastním auditu rozhodnou, zda jde o malý nebo velký nedostatek. V případě, že nedostatek nemůže být odstraněn, certifikační orgán okamžitě stanoví nápravná opatření a časový rámec k jejich provedení. Jejich splnění je obvykle kontrolováno při pravidelných každoročních auditech. Jestliže je nutná urgentní náprava, certifikační firma může ke splnění nápravných opatření stanovit i kratší časový rámec. Ve výjimečných případech, zejména u zásadních nedostatků představujících destruktivní praktiky, má certifikační orgán právo dočasně pozastavit platnost certifikátu s okamžitou platností až do doby, kdy budou prokazatelně splněna nápravná opatření.

NESPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MALÝCH NEDOSTATKŮ
Jestliže nejsou odstraněny malé nedostatky po uplynutí daného časového rámce (zpravidla 1 rok), stávají se tyto automaticky velkými nedostatky a je stanoven nový limit ke splnění nápravných opatření (zpravidla 3 měsíce).

NESPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ VELKÝCH NEDOSTATKŮ
V případě, že nejsou odstraněny velké nedostatky v určeném čase (zpravidla 3 měsíce), má se za to, že držitel certifikátu nesplňuje Český standard FSC a certifikační firma pozastaví platnost certifikátu.

POZASTAVENÍ PLATNOSTI A ZRUŠENÍ CERTIFIKÁTU
Je-li platnost certifikátu pozastavena, musí jeho držitel s okamžitou platností přestat používat logo a chráněnou obchodní známku Forest Stewardship Council na všech produktech a propagačních a informačních materiálech. Certifikační firma může požadovat odstranění loga a ochranné známky i z již dříve označených produktů. Opětovné vydání certifikátu je možné pouze po úspěšném zopakování úplného certifikačního procesu.

PRODLUŽOVÁNÍ CERTIFIKÁTU
Po uplynutí doby platnosti certifikátu (obvykle pětileté) může být certifikát znovu vydán po provedení úplného hlavního auditu včetně terénních šetření.

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.