JAKO DRŽITEL CERTIFIKÁTU FSC
ZÍSKÁVÁTE RŮZNÉ VÝHODY

Máte jistotu, že vaše lesohospodářská činnost je šetrná k životnímu prostředí, sociálně spravedlivá, a ekonomicky účelná.

… tento fakt můžete prostřednictvím certifikátu komunikovat např. obchodním partnerům, místním lidem, zastupitelstvu apod.

FSC dřevo vám na trhu poskytne nezanedbatelnou výhodu – ať už v podobě přednostního odběru a/nebo zvýšenou výkupní cennou.


Jaké jsou možné přínosy pro lesní hospodáře s certifikátem FSC?

Vlastníkům/správcům lesů může certifikátu FSC přinést řadu výhod:

  • zvýhodněné postavení na trhu se dřevem – např. přednostní odběr a/nebo zvýšené výkupní ceny
  • prestižní ocenění dokladující nadstandardní lesní hospodaření
  • poskytuje pravidelnou kontrolu hospodaření třetí stranou
  • pomáhá zlepšovat zdravotní stav a stabilitu lesních porostů
  • pomáhá s předcházením sporů mezi vlastníkem lesa a zájmovými skupinami (např. místními občany, spolky apod.)
  • uchovává nebo zvyšuje kvalitu půd, jejich vodohospodářskou funkci a je prevencí před erozí lesních půd

Pro ověření úrovně lesního hospodaření vypracovala organizace Forest Stewardship Council (FSC) standard skládající se z deseti principů a padesáti šesti podřazených kritérií. Na žádost vlastníka lesa provede nezávislá akreditovaná certifikační firma vyhodnocení, zda jeho způsob hospodaření splňuje požadavky standardu FSC. Pokud tomu tak skutečně je, vydá se majiteli lesa certifikát FSC stvrzující vysokou kvalitu jeho lesního hospodaření. Následně může být prodávané dřevo pocházející z tohoto lesa označeno logem FSC, což má obvykle za následek lepší prodejní podmínky.