Jaké jsou projevy a důsledky klimatických změn?

Projevy globálních klimatických změn, jež byly dříve považovány spíše za abstraktní riziko, můžeme nyní pozorovat téměř každý den. Projevují se např. nerovnováhou v energetické bilanci Země, nárůstem koncentrace skleníkových plynů, teploty oceánů či poklesem biodiverzity. V České republice se nyní setkáváme s jejich důsledky jako například:

  • mizejícími rostlinnými a živočišnými druhy
  • extrémní výkyvy počasí
  • prodloužením vegetačního období
  • posunem vegetačních zón
  • zvýšeným výparem z půdy i transpirací rostlin
  • zvýšenou teplotou půdy
Jaká je vazba mezi lesním ekosystémem a klimatickou změnou?
Lesní ekosystémy jsou jednou z klíčových složek životního prostředí. Ve vztahu ke změně klimatu mají lesy jedinečné postavení – na jedné straně jsou lesy vystavené změnám klimatu a na straně druhé průběh těchto změn ovlivňují. Zásadní roli hrají především z pohledu akumulace a uvolňování uhlíku, ovlivňování vodního režimu a dalších regulačních mechanizmů, které ovlivňují klimatický systém Země. Kvůli častějším a extrémnějším klimatickým jevům (vichřice, sucho apod.) jsou české lesy s výrazně změněnou dřevinnou druhovou skladbou pod větším tlakem. Tato kombinace vede v některých regionech například k plošnému a kalamitnímu rozpadu smrkových a borových porostů.
Jak pomáhá FSC certifikace při adaptaci lesů na klimatické změny?
Lesy nám poskytují dřevo – krásnou obnovitelnou surovinu, zároveň také příznivě ovlivňují klimatické podmínky prostředí. Aby byly lépe připravené čelit změnám klimatu a mohli poskytovat široké spektrum mimoprodukčních funkcí a ekosystémových služeb, musí dosahovat vysoké ekologické stability. Jako jedno z řešení ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn uvádějí i české strategické dokumenty (např. Národní lesnický plán II. či Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR) posun k přírodě blízkým a šetrným formám lesního hospodaření. Ty prosazuje i certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council), který definuje pravidla pro vlastníky a správce lesů a zaručuje, že dřevo pochází z šetrného lesního hospodaření. Takto obhospodařované lesy jsou tedy více připraveny na důsledky klimatických změn a zlepšuje se jejich adaptabilita.
Co to je FSC?
Certifikační systém, který vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat:
  • environmentálně odpovědné,
  • sociálně přínosné a
  • ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy
Tento cíl se snaží dosáhnout skrze nástroj certifikace lesů a navazujícího zpracovatelského řetězce třetí stranou. Pro svou otevřenost a transparentnost si FSC zachovává podporu nevládní ekologických a sociálně orientovaných organizací i progresivní části lesnicko-dřevařského odvětví.
Jaké ekonomické a další výhody má certifikace FSC  pro vlastníky lesů?
FSC je však pro vlastníky lesa také prestižním oceněním a nástrojem jak nezávisle doložit, že hospodaření na daném lesním majetku je zodpovědné. Certifikace FSC znamená i ekonomickou příležitost pro všechny typy a velikosti lesních majetků a pro navazující dřevozpracující průmysl. Lze ji využít k získání nových odběratelů a majitelé lesů mohou využít zvýhodněných podmínek výkupu FSC dřeva.
Jak rozšířená je certifikace FSC v ČR a zahraničí?
V září 2018 bylo systémem FSC certifikováno více než 200 mil. hektarů lesů v 86 zemích světa. Z toho téměř polovina rozlohy připadá na Evropu, kde nejvíce certifikovaných lesů najdeme ve Švédsku, Polsku, Chorvatsku, Velké Británii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Německu. Certifikátem FSC se zároveň mohlo pochlubit více než 34 tisíc podniků ve zpracovatelském řetězci v 124 zemích světa. Více informací o stavu certifikace FSC ve světě.
V České republice vlastní prestižní certifikát Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity ve Křtinách u Brna, Lesy města Prahy, Lesy města Brna, sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko, Správa Krkonošského národního parku a další lesní podniky jej zvažují nebo jsou právě v certifikačním procesu. Celková plocha FSC certifikovaných lesů byla na podzim roku 2018 více než 53 tis. ha, a Certifikát FSC vlastnilo celkem 242 dřevozpracujících firem. Aktuální databázi všech certifikovaných subjektů najdete zde.
Co je třeba splnit pro získání certifikátu FSC?
Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC. Detailní popis jednotlivých kroků vedoucích k získání certifikátu lesního hospodaření najdete zde.  
Kdo provádí certifikační audit?
Aby byla zachována nezávislost a nestrannost, neprovádí certifikační audity samo FSC (ani prostřednictvím svých národních poboček jako je FSC ČR). Certifikací se zabývají akreditované certifikační firmy. Tyto firmy jsou za předem jasně stanovených podmínek akreditovány a jejich práce je dále pravidelně kontrolována. Databáze certifikačních firem je k nalezení zde.
Kdo vytváří standardy FSC?
Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření. Na jejich základě členové jednotlivých národních poboček FSC vytvářejí národní standardy FSC. V zemích, kde dosud nebyl vytvořen či schválen národní standard FSC, certifikují certifikační firmy na základě obecných standardů, vycházejících z mezinárodního standardu FSC. Pro Českou republiku byl již národní pobočkou FSC ČR vytvořen Český standard FSC, podle kterého se certifikují lesní majetky FSC v ČR.
Jakou roli má FSC ČR?
FSC ČR je samostatnou organizací a národní pobočkou FSC v České republice. Mezi hlavní činnosti sdružení patří propagace lesní certifikace systémem FSC, propagace certifikovaných výrobků, vytváření a revize Českého standardu FSC a monitoring certifikačního procesu v ČR. FSC ČR ovšem, stejně jako ústředí FSC a jeho jiné národní pobočky, neprovádí samotnou certifikaci FSC a neudělují certifikáty - tato role přísluší akreditovaným certifikačním firmám.
Jak je FSC ČR financováno?
FSC ČR získává zdroje pro své aktivity od mezinárodní centrály FSC, českých ministerstev, nadací, mezinárodních institucí a podpůrných členů sdružení. Dosud nás podpořily následující nadace a mezinárodní instituce: Evropská unie, Světový fond pro ochranu přírody (WWF), Přátelé Země - Friends of the Earth International, Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Grassroots Foundation, Hatzfeld Foundation, Heinrich Boell Stiftung, Stichting DOEN, Nizozemská ambasáda v Praze, Česko - německý fond budoucnosti, Norské finanční mechanismy, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí.
Jak poznám FSC výrobky?
Jak poznám FSC výrobky? Výrobky s certifikátem FSC je označeny třemi typy štítků: FSC 100% – naleznete pouze na výrobcích, které jsou čistě z dřeva a papíru pocházející z šetrně obhospodařovaných lesů podle pravidel FSC.   FSC mix – znamená, že výrobky takto označené obsahují mix surovin z FSC certifikovaných lesů a/nebo recyklované suroviny a/nebo odpovědných zdrojů.   FSC Recyklováno – označuje výrobky pocházející výhradně z recyklovaného dřeva nebo papíru.
Pod logem je vždy uvedeno licenční číslo firmy, která výrobek vyrobila nebo prodává. Konkrétního výrobce/prodejce můžete dohledat na mezinárodní databázi držitelů certifikátu.
Proč kupovat FSC výrobky?
Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Velmi vážný problém představuje nelegální těžba. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně. Zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů. Ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz přírodnímu stavu vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám. Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou FSC pochází z odpovědných zdrojů. FSC má proto podporu největších ekologických organizací, jako Světový fond na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA) nebo Greenpeace, i velkých obchodních řetězců (IKEA, Hornbach apod.), které FSC výrobky nabízejí.